ผู้ตรวจราชการเขต 10

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดเลย

       วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 นายธนสุนทร  สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะ กำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดเลย โดยมี นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดเลย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการฯ และเข้าพบนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้านสังคมพร้อมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน หน่วยงานทีม One Home ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทีม One Home และมอบบ้านพอเพียง ณ บ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย ตรวจเยี่ยมบ้านมั่นคงตำบลนาอ้อ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  ทีม One Home พม.เลย


Share: