ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรายการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรายการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรายการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

*** ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. **
เอกสารที่เตรียมมาในวันรายงานตัว

– บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
– เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง)
– ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน


Share: