แบบสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 ขอความกรุณาประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเลย กรอกข้อมูลในหัวข้อเรื่อง “การสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)” เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาข้อสรุปสำหรับนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ สำหรับป้องกัน แก้ไขและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
    ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  โทรศัพท์ 042-811293,042-811645,042-614984

Share: