ภารกิจ / หน้าที่


ภารกิจ / หน้าที่

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

hr

  

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  2. ประสาน และจัดทำแผนงานโครงการ / กิจกรรม ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
  3. ส่งเสริม และประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน
  5. ส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  6. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
  7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  8. ปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial