พมจ.เลย

banner-contract
bn2
bn4
bn3
bn5
04-covid-19-doc
SocialWelfareBanner_WEB
163c9fffd4dfae_JKFMIOPEHGLQN
bn7
bn6
bn6-sca4led
bn6-scaled
Untitled-1
previous arrow
next arrow
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย (Loei province Social development and human security office) ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 / โทร.042-814984 , 042-811645 โทรสาร 042-832320 / E-mail : loei@m-society.go.th

ข่าว สาร

การให้บริการประชาชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

953052
Total Visitors
750
Visitors Today
750
Visitors Today
953052
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000


  042-811293 , 042-811645 โทรสาร.042-832320


  loei@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial