ศนย์ข้อมลทางสังคม


ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

– รายงานสถาณการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจำปี

– ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

– ข้อมูลประชากรเป้าหมาย

โครงการบ้านพอเพียง จังหวัดเลย ปี2560-2566

– ยุทธศาสตร์ สนง. พมจ.

– สรุปผลการดำเนินงานประจำปี / รายงานประจำปี

        – เด็กและเยาวชน เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

        – ผู้สูงอายุ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ

        – สตรีและครอบครัว เช่น ความรุนแรงในครอบครัว

        – คนไร้ที่พึ่ง/ขอทาน/ราษฎรบนพื้นที่สูง เช่น จำนวนบุคคลเรร่อน/ขอทานในจังหวัด

        – คนพิการ เช่น จำนวนคนพิการที่จำทะเบียนคนพิการ

– ข้อมูล Social Map

– ข้อมูลการค้ามนุษย์

– ข้อมูลความจำเป็นด้านพื้นฐาน (จปฐ.) – กชช: 2ค

– ข้อมูลเชิงประเด็น

       –  ด้านสวัสดิการสังคม

       –  ด้านแรงงาน อาทิ อัตราการว่างงาน

       –  ด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

       –  ด้านสุขภาพ อาทิ จำนวนและอัตราการเกิด-ตาย

       –  ด้านการศึกษา อาทิ จำนวนสถานศึกษา

       –  ด้านเศรษฐกิจ อาทิ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดเลย

       –  ด้านนันทนาการ อาทิ จำนวนสถิตินักท่องเที่ยวในจังหวัด

       –  ด้านความปลอดภัย อาทิ สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม)

       –  ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ อาทิ ตัวชี้วัดด้านสภาพแวดล้อม

– ทำเนียบเครือข่ายจังหวัด อาทิ อพม.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial