พม. เดินหน้าช่วยเหลือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนรายบุคคล – รายกลุ่ม ประกอบอาชีพ ปลอดดอกเบี้ย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท รายกลุ่มวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (ผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน) ชำระคืนเป็นรายงวด ภายใน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยดังกล่าว มาเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องการใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ ทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ

.

▶️ คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

• มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ

• มีความสามารถในการประกอบอาชีพ

• มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้

• มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ

• มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม

• ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

.

▶️ คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

• มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์

• เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ

• มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืม

•ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม

.

▶️ เอกสารประกอบการกู้เงิน

• บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้ – ผู้ค้ำ)

• ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ – ผู้ค้ำ)

• หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

• กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

.

สามารถกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

แหล่งที่มา https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/6887


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial